จำนองที่ดิน ดอกเบี้ย 1.25% ถ่ายรูปที่ดิน และบริเวณข้างเคียง ถ่ายรูปหลักโฉนด ถ่ายรูปด้านหน้าและหลังโฉนดที่ดิน ส่งมาทางไลน์ ...