จำนองที่ดิน.com

รับจำนองที่ดิน ขายฝาก จำนองบ้าน คอนโด ที่ดินหลุดจำนอง อพาร์ทเมนท์ ร้อนเงิน ปรึกษาเรา เรารับ ดอกเบี้ยต่ำ 1.5 - 2 บาท พิเศษ จำนองสินทรัพย์ เราคิดปากถุงแค่ 5 บาท ต่ำสุดๆ ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง เฉพาะ พื้นที่ กรุงเทพ ปริมณทล หัวหิน    ชะอำ พัทยา หากเป็นพื้นที่อื่นที่น่าสนใจ ลองโทร.มาสอบถามกันก่อน โทร.087-111-6788 เมธา


ขายฝากคืออะไร

๑. ความหมายของขายฝาก
การขายฝากหรือการทำสัญญาขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขายซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่า ผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นคืน หรือซื้อทรัพย์สินนั้นคืน ได้ภายในกำหนดเวลาเท่าใด แต่ต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ขายบ้านพร้อมที่ดิน โดยมีข้อตกลงว่า ถ้าผู้ขายต้องการซื้อคืน ผู้ซื้อจะยอมขายคืนเช่นนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงให้ไถ่คืนได้

ตัวอย่างประกอบ นาย ทักษิณ นำที่ดินพร้อมอพาร์ทเมนท์ไปขายให้กับ นายอภิสิทธิ์ โดยมีข้อตกลง ในขณะทำสัญญาว่า นาย อภิสิทธิ์ ยินยอมให้ นาย ทักษิณไถ่ที่ ดินพร้อมอพาร์ทเมนท์นั้นคืนได้ภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ซื้อขายทดินกัน สัญญาชนิดนี้เรียกว่า สัญญาขายฝาก ข้อตกลงที่ว่า " ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์คืนได้ " ข้อตกลงนี้จะต้องมีขึ้นในขณะที่ทำสัญญาซื้อขายกันเท่านั้น ถ้าทำขึ้นภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาซื้อขายกันแล้ว สัญญาดังกล่าวไม่ใช่สัญญาฝากขาย แต่เป็นเพียงคำมั่นว่าจะ ขายคืน เท่านั้น

๒. ทรัพย์สินที่สามารถขายฝากได้
ทรัพย์สินทุกชนิดสามารถนำมาขายฝากได้ เช่น ที่ดิน บ้าน อพาร์ทเมนท์ คอนโด รถยนต์ เรือ เกวียน โทรทัศน์ ฯลฯ ย่อมสามารถ ขายฝากได้เสมอ

๓. วิธีการของสัญญาขายฝาก
( ๑ ) ถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ( คือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ) เช่น อพาร์เมนท์ คอนโด ที่ดิน ที่นา บ้าน ฯลฯ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ เป็นที่ดินต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ถ้าเป็นบ้านก็ จดทะเบียนต่อ ที่ว่าการอำเภอที่บ้านนั้นตั้งอยู่ ถ้าไม่ทำตามนี้แล้ว ถือว่าสัญญาขายฝากนี้เสียเปล่า เป็นอันใช่ไม่ได้ เท่ากับว่า ไม่ได้ทำสัญญากันเลย

ตัวอย่าง นาย สมศักดิ์ต้องการขายฝากที่ดิน ๑ แปลง แก่นาง สมศรี ก็ต้องทำสัญญา ขายฝากที่ดินและจดทะเบียนการขายฝากที่ดินนี้ ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ถ้าไม่ทำเช่นนี้ ถือว่าสัญญาขายฝาก รายนี้เสียเปล่าใช้ไม่ได้มาตั้งแต่แรก

( ๒ ) ถ้าเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ( คือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ เป็นพิเศษว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและ จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ) เช่น แพ เรือยนต์ สัตว์พาหนะ ฯลฯ ต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเรือจะต้องจดทะเบียนที่ กรมเจ้าท่าสัตว์พาหนะและแพจะต้อง จดทะเบียนที่อำเภอ ถ้าไม่ทำตามนี้แล้วถือว่าสัญญาขายฝากจะเสียเปล่า ใช้บังคับไม่ได้เลย

( ๓ ) ถ้าเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ชนิดธรรมดา ( คือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่า ต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ) ที่มีราคาตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป เช่น รถยนต์ ตู้เย็น แหวน สร้อย นาฬิกา โทรทัศน์ ฯลฯ การขายฝากชนิดนี้ ต้องมีหลักฐาน เป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ หรือต้องมีการวางมัดจำหรือจำต้องมีการชำระหนี้บางส่วน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ถ้าไม่ทำตามนี้แล้วกฎหมายถือว่า สัญญาขายฝากรายนี้ต้องห้ามมิให้มีการฟ้องร้องบังคับคดี


๔. ข้อตกลงไม่ให้ผู้ซื้อฝากจำหน่ายทรัพย์สินที่ขายฝาก
ในการตกลงขายฝากคู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้ผู้ซื้อฝาก จำหน่ายทรัพย์สิน ที่ขายฝากก็ได้ แต่ถ้าผู้ซื้อฝากฝ่าฝืน ข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาโดยนำทรัพย์สินที่ขายฝากไป จำหน่ายให้ผู้อื่น ผู้ซื้อฝากจะต้องรับผิดชดใช้ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขายฝาก

ตัวอย่าง นาง สายสมรนำโทรศัพท์มือถือ รุ่นใหม่ Nokia N95 ของตนซึ่งมีราคา 3๐,๐๐๐ บาท ไปขายฝากต่อเฮียโก๊ะตี๋ในราคา 15,๐๐๐ บาท โดยในสัญญาตกลงว่า " ห้ามเฮียโก๊ะตี๋นำโทรศัพท์ไปขายให้แก่บุคคลอื่น " ต่อมาเฮียโก๊ะตี๋นำโทรศัพท์ ไปขายให้แก่นาย จอมศักดิ์ โดยนาย จอมศักดิ์ ไม่ทราบว่าโทรศัพท์นี้เป็นของผู้ใด เป็นเหตุ ให้นางสายสมร ไม่สามารถติดตามเอาโทรศัพท์คืนได้ เช่นนี้เฮียโก๊ะตี๋ต้องชดใช้ ค่าเสียหายอันเป็นราคาแหวน 15,๐๐๐ บาท ให้แก่นางสายสมร


๕.เวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน
( ๑ ) ถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ เวลา ในการใช้สิทธิไถ่คืน ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันที่มีการซื้อขายฝากกัน แต่ถ้าไม่ได้กำหนดเวลาในการไถ่เอาไว้ หรือกำหนดเวลาไว้เกินกว่า ๑๐ ปี กฎหมายให้ลดเวลาลงเหลือแค่ ๑๐ ปีเท่านั้น

( ๒ ) ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษและชนิดธรรมดา ต้องกำหนดเวลาไถ่คืนไม่เกิน ๓ ปีนับแต่วันที่มีการซื้อขายกัน แต่ถ้าไม่ได้ กำหนดเวลาในการไถ่คืนเอาไว้ หรือกำหนดเวลาไว้เกินกว่า ๓ ปี ให้ลดเวลาลงเหลือ ๓ ปี เท่านั้น
กฎหมายกำหนดไว้ว่า กำหนดเวลาไถ่นั้น อาจทำสัญญาขยายเวลาไถ่ถอนได้
กำหนดเวลาไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากนั้น เดิมกฎหมายไม่อนุญาตให้ขยายเวลา แต่กฎหมายในปัจจุบัน ( ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ ) อนุญาตให้ขยายเวลาได้ โดยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับไถ่ ส่วนทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ที่ดิน บ้าน เป็นต้น การขยายเวลาไถ่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ดีระยะเวลาที่ขยายไปจะต้องไม่เกินเวลา ที่อาจไถ่ทรัพย์ได้ ตาม ( ๑ ) หรือ ( ๒ )

๖. สินไถ่
ตามตัวบทกฎหมายเดิม สินไถ่จะกำหนดไว้เท่าไรก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน ซึ่งทำให้การกำหนดสินไถ่เป็นช่องทางให้ผู้ซื้อฝากคิดประโยชน์ ตอบแทนได้สูงกว่าการให้กู้โดยปกติ ซึ่งกฎหมายควบคุมการเรียกอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี แต่กฎหมายในปัจจุบัน ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) สินไถ่ถ้าไม่กำหนดกันไว้จะไถ่ได้ตามราคาขายฝาก แต่ถ้าสินไถ่นั้น กำหนดกันไว้ กฎหมายจำกัดการกำหนดสินไถ่ว่าจะต้องไม่เกิน ราคาขายฝากรวมกับประโยชน์ตอบแทนร้อยละ ๑๕ ต่อปี เช่น ทรัพย์ที่ขายฝากไว้ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท กำหนดเวลาไถ่ ๑ ปี สินไถ่ที่จะตกลงกันต้องไม่เกิน ๑๑,๕๐๐ บาท ถ้าตกลงเกินกว่านั้น ผู้ขายฝากสามารถขอไถ่ได้ในราคา ๑๑,๕๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ครบกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์ถ้าผู้ซื้อฝากไม่ยอมรับไถ่ ผู้ขายฝาก มีสิทธิวางเงินสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์ได้ และมีผลให้ทรัพย์ที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอไถ่ทันที

 

บริการภายใน 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

    1.โทร.087-111-6788 แจ้งรายละเอียดที่ดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ สินทรัพย์ เบื้องต้นตามความเป็นจริงเท่านั้น ห้ามโกหก หากตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้เป็นเท็จ ทางทีมงานจะไม่พิจารณาทันที -ยังไม่รับเอกสาร

    2.รอทางทีมงานตรวจสอบสินทรัพย์ประมาณ 2 ชั่วโมง หากสินทรัพย์มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ จะติดต่อกลับทันที โดยวิธีพิจารณาขั้นต้น จะดูจากราคาประเมินกรมที่ดิน ราคาซื้อขายจริงในท้องตลาด โดยทีมงานมีระบบตรวจสอบ ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้น ทางทีมงาน จะให้จำนองในราคาเฉลี่ยที่ 50-60 % ของราคาสินทรัพย์โดยรวม(จากราคาประ เมินและราคาซื้อขายจริง ในท้องตลาด ) ถ้าพิจารณาแล้วว่าลูกค้าต้องการราคาสูงกว่าความเป็นจริง มาก จะไม่รับงาน

    3.เมื่อพิจารณาที่ดิน สินทรัพย์ ที่ต้องการจำนอง ในขั้นต้นผ่าน ทางทีมงานจะแจ้งกลับและขอเอกสารเฉพาะ แผนที่หรือแผนผังเข้าสู่ที่ดิน หรือสินทรัพย์ ทางอีเมล หรือ fax โดยยังไม่รับเอกสารอื่นใด ทั้งนี้เืพื่อดูที่ตั้งที่แน่นอน และตรวจสอบครั้งที่ 2 ใช้เวลาในการดำเนินการ 2 ชั่วโมง

    4.เมื่อผ่านการตรวจสอบครั้งที่ 2 แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการ ดังนั้นทางทีมงานจะขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

     4.1 สำเนาโฉนด หน้า-หลัง

     4.2ราคาประเมินกรมที่ดิน

     4.3ราคาประเมินบริษัทประเมินเอกชน(ถ้ามี)

     4.4ใบระวางที่ดิน (ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการจำนอง)

     4.5ใบยืนยันการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นใดเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของสินทรัพย์ หรือ แสดงให้เห็นว่าเจ้าของสินทรัพย์ต้องการนำสินทรัพย์มาจำนองจริง ถ้าหากว่าเป็นนายหน้าต้องยืนยันว่าสามารถติดต่อเจ้าของสินทรัพย์ได้ หรือสามารถนำเจ้าของสินทรัพย์ไปตามนัดหมายได้

     4.5เอกสารจำเป็นอื่นๆ(ถ้ามี)เช่น สัญญาเช่าอาคาร (ในกรณีที่มีผู้เช่าอยู่ในพื้นที่) ฯลฯ

หากสงสัย สอบถามได้ทุกขั้นตอน ที่ 087-1116788 เมธา

จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน 2 ล้าน ถึง 10 ล้าน

ขั้นตอนการทำงานตามข้างบน เวลาดำเนินการ ประมาณ ไม่เกิน 3 วัน

จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน 10 ล้านขึ้นไป

ขั้นตอนการทำงานตามข้างบน เวลาดำเนินการ ประมาณ ไม่เกิน 7 วัน

มีนายทุนใหญ่ในการดำเนินการจริง บางรายรับเฉพาะ 100 ล้านขึ้นไป ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณ เงินเป็นจำนวนมาก ต้องมีการตรวจสอบละเอียดและก็ต้องอดใจรอ เพราะเราคือ ของจริง นายทุนจริง