จำนองที่ดิน.com

รับจำนองที่ดิน ขายฝาก จำนองบ้าน คอนโด ที่ดินหลุดจำนอง อพาร์ทเมนท์ ร้อนเงิน ปรึกษาเรา เรารับ ดอกเบี้ยต่ำ 1.5 - 2 บาท พิเศษ จำนองสินทรัพย์ เราคิดปากถุงแค่ 5 บาท ต่ำสุดๆ ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง เฉพาะ พื้นที่ กรุงเทพ ปริมณทล หัวหิน    ชะอำ พัทยา หากเป็นพื้นที่อื่นที่น่าสนใจ ลองโทร.มาสอบถามกันก่อน โทร.087-111-6788 เมธา


ภาษี ค่าธรรมเนียมที่ดิน

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน ) »» 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร »» 
ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง
ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา
ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย ) 1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )
ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง
ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือธุรกิจเฉพาะ) 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคา
ซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี ) 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
รายละเอียด เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม  
1
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและตัวอย่างการคำนวณ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย »»    
2
ภาษีธุรกิจ เฉพาะ »»    
3
อากรแสตมป ์»»    
4
ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน »»    
5
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี มีอยู่หลายกรณีที่สำคัญๆ ได้แก่ การยกเว้นตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร การยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 การยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับต่างๆ เป็นต้น  เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีดังนี้ »»   

หลักเกณฑ์สรรพากร

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

            ข้อ ๑. เงินได้จากการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดัง ต่อไปนี้  ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
๑.๑ เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ จากการให้โดยเสน่หา ที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยาหรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เฉพาะเงินได้จากการขายในส่วนที่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท   ตลอดปีภาษีนั้น 

                        ๑.๒ เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร  โดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน บุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

                        ๑.๓ เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้เฉพาะที่ดิน  ที่ต้องเวนคืน และอสังหาริมทรัพย์อื่นบนที่ดินที่ต้องเวนคืน 

               ข้อ ๒. กรณีบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือกองมรดกที่ยังมิได้  แบ่งเป็นผู้ขายหรือผู้โอน จะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามราคา ประเมินทุนทรัพย์ในการเรียกเก็บ  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังต่อไปนี้ 

                        ๒.๑ สำหรับการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้ รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินได้ เหลือเท่าใด ถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหาร ด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น 

                                ในกรณีการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพ มหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา หรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ  ให้คำนวณภาษี ณ ที่จ่าย ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่งเฉพาะเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ตลอดปีภาษีนั้น  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไต่สวนแล้ว 

                        ๒.๒ สำหรับการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจาก ๒.๑ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามอัตราที่กำหนดในข้อ ๔ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น 

                                  การหักภาษีตาม ๒.๑ และ ๒.๒ กรณีขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก  หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางค้าหรือหากำไร เมื่อคำนวณภาษีแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐   ของราคาขาย 

                                  คำว่า "จำนวนปีที่ถือครอง" ใน ๒.๑ หรือ ๒.๒ หมายถึงจำนวนปีนับตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริม ทรัพย์ถึงปีที่โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าเกินสิบปีให้นับเพียงสิบปี เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 

               ข้อ ๓. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ขายหรือผู้โอน ให้หักและหรือนำส่งภาษีเงินได้  ในอัตราร้อยละ ๑ ของราคาขาย (ทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) กับราคาประเมินทุนทรัพย์  ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวนใดสูงกว่าให้ถือจำนวนนั้นเป็นราคาขาย 

                ข้อ ๔. การหักค่าใช้จ่ายตาม ๒.๒ ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ดังต่อไปนี้ 

   

  จำนวนปีที่ถือครอง

  ร้อยละของเงินได้

  ๑ ปี

  ๙๒

  ๒ ปี

  ๘๔

  ๓ ปี

  ๗๗

  ๔ ปี

  ๗๑

  ๕ ปี

  ๖๕

  ๖ ปี

  ๖๐

  ๗ ปี

  ๕๕

  ๘ ปีขึ้นไป

  ๕๐

   ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  ตัวอย่างที่ (๑)   การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือจากการรับให้ (ในเขตฯ) (บุคคลธรรมดา)

  ๑. ข้อมูล 

   ๑.๑ จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๑ อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยรับให้เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ถือครองมา ๕ ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๑.๒ กรณีได้มาโดยทางมรดก หรือได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินได้ 

   ๑.๓ บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา 

   เงินได้สุทธิไม่เกิน

   ๑๐๐,๐๐๐ บาท

   ร้อยละ  ๕ 

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

   แต่ไม่เกิน

   ๑๐๐,๐๐๐ บาท

   ๕๐๐,๐๐๐ บาท

   ร้อยละ ๑๐

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

   แต่ไม่เกิน

   ๕๐๐,๐๐๐ บาท

   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ร้อยละ ๒๐

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

   แต่ไม่เกิน

   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ร้อยละ ๓๐

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

   ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ร้อยละ ๓๗


   ๒.วิธีการคำนวณ 

   ๒.๑ ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้ (ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด)
   หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๕๐       (๒,๐๐๐,๐๐๐ x ๕๐)
   ........................................... ..๑๐๐

   เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๒.๒ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐) 

   เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ๒.๓ เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๒ หารด้วยปีที่ถือครอง) 
   (๑,๐๐๐,๐๐๐) 

   เป็นเงิน   ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๒.๔ ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๓ คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ฯ) 
   ๑๐๐,๐๐๐ x  ๕                =      ๕,๐๐๐ 
   ๑๐๐
   ๑๐๐,๐๐๐x  ๑๐              =    ๑๐,๐๐๐ 
   ๑๐๐

   เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท

   ๒.๕ ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม ๒.๔ คูณด้วยปีที่ถือครอง)  
   ๑๕,๐๐๐x๕

   เป็นเงิน    ๗๕,๐๐๐ บาท

   ตัวอย่างที่ (๒) การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือจากการรับให้ (นอกเขตฯ)(บุคคลธรรมดา)

   ๑. ข้อมูล 

    ๑.๑ จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๑ อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยรับให้เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ถือครองมา ๕ ปี วันนี้ได้ตกลงโอน ในราคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๑.๒ เฉพาะกรณีมรดกหรือได้รับให้โดยเสน่หา สำหรับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล  หรือเมืองพัทยา  หรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ให้คำนวณภาษีเฉพาะเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  ในส่วนที่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท   ตลอดปีภาษีนั้น 

    ๑.๓ ได้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินได้  

    ๑.๔ บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา 

    เงินได้สุทธิไม่เกิน

    ๑๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ  ๕ 

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    แต่ไม่เกิน

    ๑๐๐,๐๐๐ บาท

    ๕๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๑๐

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    แต่ไม่เกิน

    ๕๐๐,๐๐๐ บาท

    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๒๐

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    แต่ไม่เกิน

    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๓๐

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๓๗


    ๒. วิธีการคำนวณ 

    ๒.๑ ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้ (ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด)  
    หักด้วยจำนวนเงินที่ได้รับยกเว้น
    ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐  
    หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๕๐       (๑,๘๐๐,๐๐๐ x ๕๐) 
    .............................................๑๐๐

    เป็นเงิน   ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    เป็นเงิน   ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
    เป็นเงิน   ๙๐๐,๐๐๐ บาท

    ๒.๒ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (๑,๘๐๐,๐๐๐ -  ๙๐๐,๐๐๐) 

    เป็นเงิน      ๙๐๐,๐๐๐ บาท

    ๒.๓ เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๒ หารด้วยปีที่ถือครอง) 
    (๙๐๐,๐๐๐) 

    เป็นเงิน      ๑๘๐,๐๐๐ บาท   

    ๒.๔ ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๓ คูณด้วยอัตราภาษี) 
    ๑๐๐,๐๐๐ x  ๕                 =      ๕,๐๐๐  
    ๑๐๐ 
    ๘๐,๐๐๐ x  ๑๐            =     ๘,๐๐๐  
    ๑๐๐

    เป็นเงิน       ๑๓,๐๐๐ บาท

    ๒.๕ ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม ๒.๔ คูณด้วยปีที่ถือครอง)  
    ๑๓,๐๐๐x๕

    เป็นเงิน       ๖๕,๐๐๐ บาท

    ตัวอย่างที่ (๓) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากมรดกหรือรับให้ (บุคคลธรรมดา)

    ๑. ข้อมูล 

     ๑.๑ จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๑ อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยซื้อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ถือครองมา ๕ ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

     ๑.๒ บัญชีอัตราการหักค่าใช้จ่ายเหมา เฉพาะในกรณีได้มาทางอื่นนอกจากมรดกหรือรับให้  

    จำนวนปีที่ถือครอง
    ร้อยละของเงินได้
    ๑ ปี
    ๙๒
    ๒ ปี
    ๘๔
    ๓ ปี
    ๗๗
    ๔ ปี
    ๗๑
    ๕ ปี
    ๖๕
    ๖ ปี
    ๖๐
    ๗ ปี
    ๕๕
    ๘ ปี ขึ้นไป
    ๕๐

    ๑.๓ บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา 

    เงินได้สุทธิไม่เกิน

    ๑๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ  ๕ 

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    แต่ไม่เกิน

    ๑๐๐,๐๐๐ บาท

    ๕๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๑๐

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    แต่ไม่เกิน

    ๕๐๐,๐๐๐ บาท

    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๒๐

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    แต่ไม่เกิน

    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๓๐

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๓๗


    ๒. วิธีการคำนวณ 

    ๒.๑ ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้(ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด) 
    หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๖๕       (๒,๐๐๐,๐๐๐ x ๖๕) 
    .............................................๑๐๐

    เป็นเงิน   ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    เป็นเงิน   ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๒.๒ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๓๐๐,๐๐๐) 

    เป็นเงิน      ๗๐๐,๐๐๐ บาท

    ๒.๓ เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๒ หารด้วยปีที่ถือครอง) 
    (๗๐๐,๐๐๐) 

    เป็นเงิน    ๑๔๐,๐๐๐  บาท 

    ๒.๔ ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๓ คูณด้วยอัตราภาษี) 
    ๑๐๐,๐๐๐ x  ๕                =      ๕,๐๐๐  
    ๑๐๐ 
    ๔๐,๐๐๐ x  ๑๐            =      ๔,๐๐๐  
    ๑๐๐ 

    เป็นเงิน     ๙,๐๐๐    บาท

    ๒.๕ ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม ๒.๔ คูณด้วยปีที่ถือครอง)  
    ๙,๐๐๐x๕

    เป็นเงิน    ๔๕,๐๐๐   บาท
 ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    ค่าธรรมเนียม  ยกเว้นภาษี  อากรแสตมป์   ขึ้นข้างบน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
๑. คำว่า "ขาย" ในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ หมายความรวมถึง สัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอน ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ 

                ๒. การขายอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้  เป็นการ ขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือหากำไรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

                     (๑) การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน 
(๒) การขายห้องชุดของผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๓) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขาย รวมถึงการขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าว 
(๔) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เฉพาะกรณีที่มีการแบ่งขายหรือมีการแบ่งแยกไว้เพื่อขาย  โดยได้จัดทำถนนหรือ สิ่งสาธารณูปโภคอื่น  หรือให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีสิ่งดังกล่าว 
(๕) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคล ตามมาตรา ๗๗/๑ แห่งประมวลรัษฎากร 
(๖) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ที่ได้กระทำภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น

                ๓. การจดทะเบียนขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  มีดังนี้ 

                    (๑) การขายที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ และจดทะเบียนขายเกินกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
(๒) การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
(๓) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก 
(๔) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งสำคัญที่ผู้ ขายมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น 
ในกรณีที่ที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตาม (๔) ได้มาไม่พร้อมกัน กำหนดเวลาห้าปี ให้ถือตามระยะเวลาการได้มาซึ่งที่ดินหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาภาย หลัง
(๕) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้ แก่ บุตรชอบด้วยกฎหมายของตน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
(๖) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ทางมรดกให้แก่ทายาทโดย ธรรม หรือผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม 
(๗) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือ องค์การของรัฐบาลตามมาตรา ๒ แห่งประมวลรัษฎากรโดยไม่มีค่าตอบแทน 
(๘) การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์กับส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐบาลตามมาตรา ๒ แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะในกรณีที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลนั้นมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทน เป็นอย่างอื่น นอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนนั้น

                ๔. ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ ๓.๓ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
( ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2543  - 31 ธันวาคม 2545  ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือกำไร  จากอัตราร้อยละ ๓.๓  ลดลงเหลืออัตราร้อยละ ๐.๑๑)  
***  มีพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาลดอัตราภาษี ถึง 31 ธันวาคม 2546

   

 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    ค่าธรรมเนียม  ยกเว้นภาษี  อากรแสตมป์   ขึ้นข้างบน

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ค่าธรรมเนียม  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวล
            กฎหมายที่ดินเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๒(๗)  ดังนี้
         ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้      
๗)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตาม ที่คณะกรรมการ  กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด 
 ร้อยละ ๒
ข) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่ องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัด ที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ บริหารสิน เชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๐ จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ โดยความเห็นชอบ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับโอนหรือโอนคืน หรือกรณีที่กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก   คณะกรรมการ ก.ล.ต.เป็นผู้รับโอน ให้เรียกตาม ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนด ราคาประเมินทุน ทรัพย์กำหนด 

ร้อยละ ๐.๐๑ 
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

(ค) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณี ที่มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หรือมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้รับโอน  หรือผู้โอน เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กำหนด 
ร้อยละ ๐.๐๐๑
(ง) ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้ เฉพาะใน ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กำหนด
ร้อยละ ๐.๕
(จ) ค่าจดทะเบียนเฉพาะในกรณีที่วัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิดอิสลาม   เป็นผู้รับให้ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศาสนสถาน ทั้งนี้ ในส่วนที่ได้มารวมกับที่ดินที่มีอยู่ก่อนแล้วไม่เกิน  ๕๐ ไร่ เรียกตามราคา ร้อยละ ๐.๐๑
(ฉ) ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิ
ร้อยละ ๑    แต่อย่างสูงไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท
(ช) ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิสำหรับ การให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของสถาบันการเงิน ที่รัฐมนตรีกำหนด 
ร้อยละ ๐.๕ 
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ซ) ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ เฉพาะ ในกรณีที่องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัดที่ สถาบันการเงินตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
บริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๐ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ขอจดทะเบียน 
ร้อยละ ๐.๐๑    แต่อย่างสูงไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ฌ) ค่าจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง เฉพาะในกรณีที่สถาบันการเงินรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง จากการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีของบริษัท ที่ถูกระงับการดำเนิน
กิจการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็นผู้ขอจดทะเบียน  
ร้อยละ ๐.๐๑
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ญ) ค่าจดทะเบียนการจำนองสำหรับการให้สินเชื่อ เพื่อฟื้นฟูความเสียหายจาก
อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย  หรือมหันตภัยอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด 
ร้อยละ ๐.๐๑
(ฎ) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจำนองเฉพาะ
ในกรณีที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด
ร้อยละ ๐.๐๑
(ฏ) ค่าจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน ยกเว้นการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ที่มีทุนทรัพย์ตาม (ก)(ข)(ค)(ง)(จ) และ (ฎ) 
ร้อยละ ๑
(ฐ) ค่าจดทะเบียนการเช่า  ร้อยละ ๑
ฑ) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์  แปลงละ ๕๐ บาท

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

          ค่าธรรมเนียม   เรียกเก็บตามกฎกระทรวง  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด   พ.ศ.๒๕๒๒  ข้อ ๑๖(๖)  ดังนี้   

"(๖)  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ก.  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่
คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด
ร้อยละ ๒
ไม่น้อยกว่า
๒๐.๐๐ บาท
  ข.  ค่าจดทะเบียนโอนห้องชุดเฉพาะในกรณีที่องค์การ  บริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
หรือบริษัทจำกัด ที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ บริหารสินเชื่ออสังหาริม
ทรัพย์ พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ โดยความเห็นชอบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นผู้รับโอนหรือโอนคืน หรือกรณีที่กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้รับโอน ให้เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามที่
คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด 
ร้อยละ ๐.๐๑
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐  บาท
ค.  ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้  เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบ
สันดาน  หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด 
ร้อยละ ๐.๕
ง.  ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ  คิดตามราคาที่จำนอง หรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียน 
ร้อยละ ๑
จ. ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ เฉพาะในกรณีที่องค์การบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัดที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2540จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ขอจดทะเบียน 
ร้อยละ ๐.๐๑ 
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐  บาท
ฉ.  ค่าจดทะเบียนการเช่า คิดตามค่าเช่า ตลอดเวลาที่เช่า หรือเงินกินเปล่า หรือทั้ง
สองอย่างรวมกัน ในกรณีเช่าตลอดชีวิต ให้คำนวณค่าเช่า  เท่ากับระยะเวลาการเช่าสามสิบปีเศษของ
ร้อย ตาม ก.ข.ค.ง.จ. และ ฉ.ให้คิด  เป็นหนึ่งร้อย
 ร้อยละ ๑ 
ช.  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์ ห้องชุดละ 
๒๐.๐๐ บาท
ซ.  ค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด เฉพาะในกรณีที่คณะ
รัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อน ค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี กำหนด  ........................................................" 
ร้อยละ ๐.๐๑

หมายเหต  :  การจดทะเบียนขายและการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดที่ได้รับลด ค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ ๐.๐๑  กรณีสนับสนุนการซื้อขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  ซึ่งมีผลใช้บังคับถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๖ มีดังนี้
(๑)  ที่ดิน  อาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน (ซึ่งอาคารเป็นประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์) ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจ หน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
(๒) ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร ชุด  

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    ค่าธรรมเนียม  ยกเว้นภาษี  อากรแสตมป์   ขึ้นข้างบน

อากรแสตมป์

          กรณีต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับ  การจดทะเบียนโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทน  ต้องเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินใน ฐานะใบรับ ตามลักษณะตราสาร ๒๘(ข)  แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับจำนวนเงินตั้งแต่ ๒๐๐ บาท ขึ้นไปทุก ๒๐๐ บาท หรือเศษของ ๒๐๐ บาท เสียค่าอากรแสตมป์ ๑ บาท  

          กรณียกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับ  กรณีผู้รับค่าตอบแทนต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

มีอยู่หลายกรณีที่สำคัญๆ ได้แก่ การยกเว้นตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร การยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 การยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับต่างๆ เป็นต้น 

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีดังนี้


1.  เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
----------(1) บ้าน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ซึ่งโดยปกติใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
----------(2) อสังหาริมทรัพย์ตาม (1) พร้อมที่ดิน
----------(3) ห้องชุดสำหรับการอยู่อาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
เฉพาะกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 1,2,3 ได้จดทะเบียนการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ภายในปี พ.ศ.2540 และขายทรัพย์สินนั้น ภายหลังจด
ทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปี (ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2550 ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 126 พ.ศ.2509 ออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฏากร ข้อ 2(41) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฏกระทรวงฉบับที่ 206พ.ศ.2540

2.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ขายภายหลังได้มา เกินกว่า 5 ปีได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ( 3.3%) เว้นแต่จะเป็นการขายของผู้ได้รับอนุญาต
จัดสรรที่ดินตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 หรือการขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมที่ดิน ที่เป็นการสร้างเพื่อขาย หรืออสังหาริมทรัพย์
ที่แบ่งไว้เพื่อขาย โดยได้จัดทำ ถนน หรือ สาธารณูปโภคอื่นๆ หรือ ให้ค่ำมั่นว่าจะจัดให้มีสิ่งดังกล่าว และการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผู้ขาย
เป็นนิติบุคคล มีไว้ในการประกอบกิจการ จึงจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

3. เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ จากการ ให้โดยเสน่หาที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยาหรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เฉพาะเงินได้จากการขายในส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น

4. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน บุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย

5. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มี ค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา

6. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มี ค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม นาชินีนาถ

7. เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะที่ดินที่ต้องเวนคืน และอสังหาริมทรัพย์อื่นบนที่ดินที่ต้องเวนคืน

8. เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยโดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ ยืมนั้น ตามจำนวน ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด ทั้งนี้เฉพาะที่จ่ายให้แก่
(1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) นิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลัก ทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจ ดังกล่าว
เข้ารับช่วงสิทธิเป็นเจ้าหนี้เงินกู้แทนกองทุนรวมตาม (1) หรือ (2) ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์หรือนายจ้าง

9. เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน อื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ หรือนายจ้างสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อเช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยโดยจำนองอาคาร
ที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น ซึ่งรวมถึงอาคารพร้อมที่ดินด้วย เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด

10. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

11. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

12. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการขาย แลกเปลี่ยน ให้ โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐ วิสาหกิจที่มิใช่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการขายตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

13. การให้ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน

14. การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์กับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะในกรณีที่ส่วน ราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจนั้นมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนนั้น

15. ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ซึ่งได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (5) แห่งประมวลรัษฎากร และได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้ว

16. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.2546 ทั้งนี้ สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นไป
17. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สภากาชาดไทย

 ที่มา : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    ค่าธรรมเนียม  ยกเว้นภาษี  อากรแสตมป์   ขึ้นข้างบน

จำนองเสร็จใน 24 ชั่วโมง ขั้นตอนมีดังนี้

    1.โทร.087-111-6788 แจ้งรายละเอียดที่ดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ สินทรัพย์ เบื้องต้นตามความเป็นจริงเท่านั้น ห้ามโกหก หากตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้เป็นเท็จ ทางทีมงานจะไม่พิจารณาทันที -ยังไม่รับเอกสาร

    2.รอทางทีมงานตรวจสอบสินทรัพย์ประมาณ 2 ชั่วโมง หากสินทรัพย์มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ จะติดต่อกลับทันที โดยวิธีพิจารณาขั้นต้น จะดูจากราคาประเมินกรมที่ดิน ราคาซื้อขายจริงในท้องตลาด โดยทีมงานมีระบบตรวจสอบ ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้น ทางทีมงาน จะให้จำนองในราคาเฉลี่ยที่ 50-60 % ของราคาสินทรัพย์โดยรวม(จากราคาประ เมินและราคาซื้อขายจริง ในท้องตลาด ) ถ้าพิจารณาแล้วว่าลูกค้าต้องการราคาสูงกว่าความเป็นจริง มาก จะไม่รับงาน

    3.เมื่อพิจารณาที่ดิน สินทรัพย์ ที่ต้องการจำนอง ในขั้นต้นผ่าน ทางทีมงานจะแจ้งกลับและขอเอกสารเฉพาะ แผนที่หรือแผนผังเข้าสู่ที่ดิน หรือสินทรัพย์ ทางอีเมล หรือ fax โดยยังไม่รับเอกสารอื่นใด ทั้งนี้เืพื่อดูที่ตั้งที่แน่นอน และตรวจสอบครั้งที่ 2 ใช้เวลาในการดำเนินการ 2 ชั่วโมง

    4.เมื่อผ่านการตรวจสอบครั้งที่ 2 แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการ ดังนั้นทางทีมงานจะขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

     4.1 สำเนาโฉนด หน้า-หลัง

     4.2ราคาประเมินกรมที่ดิน

     4.3ราคาประเมินบริษัทประเมินเอกชน(ถ้ามี)

     4.4ใบระวางที่ดิน (ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการจำนอง)

     4.5ใบยืนยันการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นใดเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของสินทรัพย์ หรือ แสดงให้เห็นว่าเจ้าของสินทรัพย์ต้องการนำสินทรัพย์มาจำนองจริง ถ้าหากว่าเป็นนายหน้าต้องยืนยันว่าสามารถติดต่อเจ้าของสินทรัพย์ได้ หรือสามารถนำเจ้าของสินทรัพย์ไปตามนัดหมายได้

     4.5เอกสารจำเป็นอื่นๆ(ถ้ามี)เช่น สัญญาเช่าอาคาร (ในกรณีที่มีผู้เช่าอยู่ในพื้นที่) ฯลฯ

หากสงสัย สอบถามได้ทุกขั้นตอน ที่ 087-1116788 เมธา

จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน 2 ล้าน ถึง 10 ล้าน

ขั้นตอนการทำงานตามข้างบน เวลาดำเนินการ ประมาณ ไม่เกิน 3 วัน

จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน 10 ล้านขึ้นไป

ขั้นตอนการทำงานตามข้างบน เวลาดำเนินการ ประมาณ ไม่เกิน 7 วัน

มีนายทุนใหญ่ในการดำเนินการจริง บางรายรับเฉพาะ 100 ล้านขึ้นไป ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณ เงินเป็นจำนวนมาก ต้องมีการตรวจสอบละเอียดและก็ต้องอดใจรอ เพราะเราคือ ของจริง นายทุนจริง

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    ค่าธรรมเนียม  ยกเว้นภาษี  อากรแสตมป์   ขึ้นข้างบน